İlham Əliyev

İNGILIS DILININ TƏDRISINI MÜASIR TƏLƏBLƏR SƏVIYYƏSINDƏ QURMAĞA DAIR BƏZI TÖVSIYYƏLƏR

 


Hind-Avropa dilləri ailəsinin german dilləri qrupuna daxil olan ingilis dili hazırda ən geniş, yayılmış dillərdən biridir. Dilin bu qədər yayılması beynəlxalq miqyasda yaranan ehtiyacdan irəli gəlir. Hazırda dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada ingilis dilinin tədrisi və öyrənilməsi mümkün olmasın.

Mənbəələr də göstərilir ki, Azərbaycanda xarici dillərin, o cümlədən ingilis dilinin də tədrisi keçən əsrin əvvələrində mövcud olmuş və bu proses 20-ci illərdə daha geniş vüsət almışdır. Xüsusi kurslar açılmış və orada məşğul olanlar həm nəzəri, həm də praktik biliklər əldə edirlər.

Artıq 1925–1926-cı illərdə alman və fransız dilləri ilə yanaşı Azərbaycan Dövlət Universitetində və Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda ingilis dili də tədris olunurdu və bunun məntiqi nəticəsi olaraq hal-hazırda bütün orta və ali məktəblərimizdə ingilis dilinin tədrisi, kursların açılması və ona olan maraq və həvəs bu dilə olan tələbatın artmasindan iralə gəlir.

Elə bir terminologiya sahəsi yoxdur ki, orada ingilis dili sözləri işlənməsin: diplomatiyada, ictimai-siyasi sahədə, iqtisadiyyatda, ticarətdə, telekomunikasiyada, kompyuter texnologiyasında, idmanda, kütləvi informasiya vasitələrində, elm və texnikanın hər bir sahəsində ingilis dili ön cərgədə gedir, ingilis dilində nəşr olunmuş müxtəlif adda yardımçı vəsaitlər, dərsliklər, lüğətlər, dövri mətbuat bunu deməyə əsas verir. Hətta Bakı Dövlət Universitetində də müxtəlif fakültələrin tələbələri üçün bir çox dərsliklər, dərs vəsaitləri və lüğətlər çap olunmuşdur.

Göründüyü kimi, bütün bu işlərin görülməsində ingilis dili kafedrasının müəllimlərinin əməyi təqdirəlayiqdir. Həmin dərsliklər xüsusi proqramlar əsasında hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bu proses hal-hazırda da müəllim kollektivi tərəfindən davam etdirilir, dərsliklər, dərs vəsaitləri, müxtəlif tipli lüğətlər hazırlanır, bəziləri isə çapdadır.

Kafedramızın müəllimləri tərəfindən yüksək keyfiyyətlə buraxılmış dərsliklər öz aktuallığına, müasirliyinə və dilinin sadəliyinə görə tələbələr tərəfindən tez anlaşılır, ələlxüsus da onların şifahi nitqinə müsbət təsir edir.

Dərsliklər müxtəlif quruluşda hazırlanır. Məsələn, elə götürək I kursda tədris olunan “English for Beginners” dərsliyini (müəllifi dos. A.Abbasov) Dərslikdə əvvəlcə giriş kursu öyrədilir, sonra əsas kursa keçilir.

Giriş kursu, fonetik və qrammatik materiallardan ibarətdir. Hərflər və səslər, (sait və samitlər) onların oxunuş qaydaları, hərf birləşmələri, (diftonqlar) heca, vurğu və s.

Əsas (xüsusi) kursda isə artıq mətnlər, onlara aid sözlər, qrammatik ça­lış­ma­lar və s. verilir. Bəzi dərsliklərdə isə mətn və qrammatik material eyni vaxtda ve­ri­lir, sonra isə bir qayda olaraq müxtəlif quruluşlu tapşırıqlar verilir. Həmin mətn keçilən qrammatik materialdan kənara çıxa bilmir. Ona görə tələbələr həmin materialı dar çərçivədə mənimsəyir.

Bizcə, ən əhəmiyyətli dərslik xüsusi kurs və əsas kurs olmaqla daha müsbət sə­mərə verə bilər. Çünki, qrammatikanı tam mənimsədikdən sonra mətnlərə keç­mək dərsin keyfiyyətini daha da artırır və səmərəli olur. Bununla yanaşı mətnlər sis­temli şəkildə ardıcıl olaraq sadədən mürəkkəbə doğru istiqamətləndirilməlidir, çün­ki tələbələrdə nitq vərdişlərinə yiyələnmə, söz ehtiyatlarının (leksikonun) art­ma­sı, əsasən burada özünü göstərir. Dil öyrənmək istəyən hər bir kəsdə güclü söz eh­tiyatı olmalıdır ki, o, həmin dili daha mükəmməl qavrasın və daha yaxşı danışa bil­sin.

Xarici dilləri daha yaxşı mənimsəmək üçün, şübhəsiz ki, əyani və texniki vəsaitlərdən geniş istifadə olunmalıdır. Odur ki, həm orta məktəblər, həm də ali tədris korpusları kompyuter texnologiyaları ilə təchiz olunmaqdadır. Lakin bir şeyi unutmamalıyıq ki, istər şagird və tələbələr, istərsə də müəllimlər həmin texniki vasitələrdən əsaslı surətdə baş çıxarmağı, onları mükəmməl öyrənməlidirlər ki, daha artıq dünyagörüşünə malik olsunlar.

Məncə dərslikdəki materialların kompyuterə köçürülməsi əlverişli üsuldur və tələbələrin işini daha da asanlaşdırır. Çünki hal-hazırda kitab çap etdirmək böyük problemə çevrilmişdir: həm maddi cəhətədən, həm də tirajin az olması baxımından. Odur ki, dərsliklərin kompyuterə köçürülməsi həm bu problemi aradan qaldırır, həm də tələbələr də öz vaxtlarını kitab axtarmağa sərf etməzlər. Yekun olaraq, qeyd edim ki, xarici dillərə olan tələbatı nəzərə alıb müasir dövrdə biz müəllimlər öz üzərimizdə çox çalışmalı, daha hərtərəfli dünyagörünüşə malik olmalı, tələbələrə daha ciddi yanaşmalı və dərin bilik verməliyik ki, onlar müasir cəmiyyətdə baş verən proseslərə biganə qalmasınlar, zamanın tələbləri ilə ayaqlaşa bilsinlər. Tələbələr də öz növbəsində özləri haqqında, rahat gələcəkləri üçün düşünməli, məsuliyyət hiss etməli və dərslərə ciddi yanaşmalıdırlar.

İSTIFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBIYYAT

1. A.Abbasov. “English for Beginners”, Bakı, 2007.

2. M.Məmmədzadə, İ.Əliyev. “English for Historians”, Bakı, 2007.

3. A.Abbasov. “English for Junior law Students”, Bakı, 2008.

SUMMARY

In the presented article there is given some advice about the teaching of contemporary English language with the ways of using computers and modern technology. The author also deals with the problems that students face while learning this language and puts forward some advice in order to overcome these difficulties.


 

Кулиева Т.А., Ахмедова А.Х.

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП


Развитие речи – главная задача  обучения русскому языку. Речь – основа  всякой умственной деятельности. Логически четкая, устная и письменная речь студента – показатель его умственного развития.

В устной речи, как речи  звучащей, важную роль играет ударение, произно­шение, интонация. Устная речь протекает в условиях непосредствен­­ного обще­ния, поэтому она быстрее по темпу и менее полная, в процессе речи исполь­зу­ются ми­­мика и жестикуляция. Эти средства отсутствуют в письменной речи. Речь воз­­никает из потребности высказываться, а высказывания человека порож­даются опре­­деленными побуждениями. В основе высказывания должен лежать непос­­редственный речевой мотив, т.е. желание сообщить другим о своих впе­чат­­ле­ниях и пережитом. Именно такой речевой мотив порождается ситуацией живого обще­­ния. В процессе живого общения высказывания должны быть свободными по форме, это  могут быть слова фразы, сообщения.

В процессе опроса не рекомендуется перебивать и останавливать студента, делая ему замечания. Необходимо выслушать его до конца. И только убедив­шись в завершении мысли, высказывания можно устранить  недостатки в речи.

Общим требованиям, предъявляемым к речи, должна отвечать как устная, так и письменная форма речи. Учить содержательной, логичной, ясной и пра­виль­­ной речи надо ежедневно на  всех уроках русского языка. С этой целью про­водится сло­­варная работа, изучаются грамматика и орфография.

Необходимо ежедневно на уроках задавать одни и те же вопросы для запоми­­нания, например:

1) Какие знаменательные даты вы знаете в этом месяце?

2) Какое время года?

3) Какой месяц?

4) Сколько дней в этом месяце?

5) Сколько недель в этом месяце?

6) Сколько будних дней в неделе, как они называются?

7) Сколько студентов в группе?

8) В какой аудитории мы находимся?

Можно увеличить перечень вопросов, каждый раз меняя их. Отвечая устно на вопросы, студенты независимо от себя запоминают, повторяют слова, слово­сочетания, предложения. При этом, обогащая речь и при помощи преподава­­теля строят предложения и каждый раз пополняя свой словарный запас новыми сло­вами, которые еще не  употреблялись. Эту часть можно  назвать разминкой.

Проведенные эксперименты показывают, что значения слов, содержащих конкретные понятия, хорошо раскрываются с помощью наглядности, путем по­каза  изображения или самих предметов. Наглядным путем эффективнее объяс­­нить глаголы действия, слова, обозначающие признаки  предметов, значение пред­логов и т.д. Хочется особо отметить роль слушания (в качестве речевой нагляд­нос­­ти) в запоминании новых слов и в выработке навыков говорения, так как именно слушание способствует созданию в сознании обучающихся определенных слуховых представлений образом новых слов.

Прием семантизации слов с помощью синонимов и антонимов заставляет обучающихся мыслить на русском языке, что особенно важно. При  этом для объ­яснения  новых слов опорными словами выступают уже знакомые слова, имею­щиеся представления, приобретенный опыт.

Письменная форма речи наиболее трудная для освоения. Она развернута  и стро­­го нормативна. Построение каждой фразы в письменной речи является пред­метом специального обдумывания, а на начальной стадии овладения пись­­менной речью осознается  также процесс написания каждого слова. Обучение пись­менной речи связано с высокими требованиями: четкость структуры выска­зывания, обос­­нованность мысли, выражения отношения к предмету мысли, точность в упот­­реблении слов, предложений  и т.п.

Литература

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. М., 1988.

2. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей  рус­­ского языка. М., 1986.

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 1978.

Хцлася

Бу мягалядя мцяллиф рус дилинин тядрисиндя нитгин инкишаф етдирилмясинин чох мцщцм мягам олдуьуну эюстярир. Бу мягсядля о, йени сюзлярин юйрядилмяси заманы яввялки таныш сюзлярдян синоним вя антоним кими истифадя едилмясини мяслящят эюрцр.

Summary

In this article author shows importance of development of speech in teaching of Russian language. Author offers to use synonyms and autonyms of acquaintance words during teaching of new words.

 Ч.Т.Мцтяллимова

«КОРОЬЛУ» ВЯ «ЯНТЯРЯ» ДАСТАНЛАРЫНДА

ОХШАР СЦЖЕТ ВЯ МОТИВЛЯР


                Дцнйа дастан тяърцбясиндя тиположи мцгайисялярин апарылмасы юзлцйцндя ма­раглы нятиъяляр доьурур. Мювъуд мифоложи лайлар, сонракы мярщялялярдя бир мядя­­ниййят уьурларыны башга мядяниййят системиня кючцрцлмяси дцнйа дцшцнъя­синдя синхрон арашдырмаларын актуаллыьыны тясдигляйир.

                Истяр Азярбайъан, истярся дя яряб гящряманлыг дастанларыны зянэин юйря­нил­мя тарихи вар. Бу тарих Азярбайъан, яряб дастанларынын формалашма вя интибащы мясялялярини якс етдирмякля йанашы, ейни заманда щяр ики халгын гящряманлыг дастанлары щаггында эениш тяяссцрат йарадыр.

                Истяр Азярбайъан, истярся дя яряб халгынын гящярманлыг дастанларындакы гящря­­ман сурятляриринин тиположи тящлилини биз «Короьлу» вя «Янтяря» дастанлары васитяси иля апараъаьыг. Истяр Короьлу, истярся дя Янтяря – онларын щяр икиси тарихи шяхсиййятлярдир. Бу ики дастан гящряманларынын образларында щям тарихи, щям дя бядии лайларын говушмасыны эюрцрцк. Короьлу тарихдя йашайан реал гящряман вя шаирдир. Онун дцшмянля мцбаризядя галиб эялмясиндя Мисри гылынъын, Гыратын айры­­лыгда ролу олдуьу кими, нярясинин вя шаирлийинин дя бюйцк кюмяйи олмушдур. Короь­лунун шаирлийи дцшмянляря психи тясир эюстярирся, няряси бир нюв физики гцввяйя чеврилир.

Яряб гящряманлыг дастаны олан «Янтяря»нин дя баш гящряманы Янтяря тарихи гящряман вя шаирдир. Онун гясидяси Кябя диварындан асылмыш йедди гясидялярдян биридир. Янтярянин дя уьурланында аты Ябъярин вя гылынъынын бюйцк ролу олмушдур. Янтяря дя шеирляри иля дцшмяня эцълц зярбя вурур. Короьлу мярддир. Дяли Щясянля вурушуб она галиб эялир. Лакин эюрдцкдя ки, Дяли Щясянин онунла гардашлашмаг ящди вар, она инаныр вя гардашлыьыны гябул едир. Янтяря дя мярддир. Ямиси Малик она дяфялярля пислик едир. Ямисини юлдцрмяк фцрсяти Янтярянин ялиня дцшся дя, о, ямисинин вердийи сюзляря инанараг, ону яфв едир. Короьлу сяхавятлидир. О, тез-тез дялилярини сяхавятля мцкафатландырыр. О юз варыны щямишя касыблар вя йетимляр арасында бюлцр. Янтяря дя сяхавятлидир. Ялдя етдийи гянимяти щамыйа пайлайыр.

Истяр «Короьлу», истярся дя «Янтяря» дастаны нясрля нязмин гарышыьындан тяшкил олунуб. Лакин Короьлу иля Янтярянин юлцм сящняляри арасында фярг мювъуддур. Беля ки, «Короьлу» дастанында Короьлунун юлцмц, онун мцбаризясинин сону тясвир едилмир. «Короьлунун гоъалыьы» голунда гящряманын сарсынтылары, изтираблары цмумиляшдирилир. Короьлу мцбаризясинин халгын юз сяадяти уьрунда апардыьы мцбаризясинин бир щиссяси олдуьундан гящряманынын юлцмцнц тясвир етмяк истямир. Лакин «Янтяря» дастанында биз гящряманын язямятли юлцмцнцн шащиди олуруг.

Короьлунун няряси бир нюв онун дцшмяня галиб эялмясиндя бюйцк амиллярдян биридир. Янтяря дя юз няряси иля няфясляри кясир. Янтяря йараланараг бярк няря чякир. Онун бу нярясиндян горхан Вязирин цряйи партлайыр. Юлцм айаьында олса да, ордунун габаьында эедир, йыхылмамаг цчцн юзцнц ата баьлайыр. Няря чякяряк дцшмянляри горхудур. Узун мцддят щеч ким горхудан она йахын эялмир.

«Короьлу» дастанындан фяргли олараг «Янтяря» дастанында сещирли наьыллара хас олан мотивляр вар. Короьлу суряти дастанда тяк арвадлы тясвир едилир. Лакин щям дастанын мязмунундан, щям дя бязи мяхязлярдян айдын олур ки, Короьлунун яслиндя бир нечя арвады олмушдур. Сонралар дастаны тяртиб едян М.Тящмасиб бу гызлары дялиляр арасында бюлцшдцрмцшдцр. Янтярянин дя бир нечя арвады олуб. Яслиндя о, ямиси гызы Ябляни дялиъясиня севиб вя она говушмаг цчцн мин бир гящряманлыг едиб. Лакин Яблядян башга о, Сярван, Мещдийя, Гяниря, Мярйям вя с. иля сырф сийаси мягсядляря эюря евлянир.

«Короьлу» дастанында Ниэар ханым сосиал мяншяйи етибариля Короьлуйа якс гцтбдян чыхмышдыр. Ябля иля Янтярянин сосиал мяншяйи арасында бюйцк фярг вар. Щям Ниэар, щям дя Ябля образлары епик яняня бахымындан «гящряманын севэилиси» статусундадыр. Истяр Ниэар ханым, истярся дя Ябля епосун персонажлар системинин гящряман гцтбцнцн мяркязи фигурларындандыр. Щяр ики гадын ана олмаьы арзулайыр. Бурада да бир паралеллик вар. Онларын щяр икисинин ювлады олмур.

Щяр ики халгын гящряманлыг дастанлары цчцн характерик ифадя васитяляриндян бири дя тязаддыр. Фикрин тязад шяклиндя верилмяси, эеъянин эцндцзя, хейрин шяря, йахшылыьын пися, аьын гарайа гаршы гойулмасы дастанларын цмуми сцжет хятляриндян эюрцнцр.

Ядябиййат

1.              М.Тящмасиб. «Азярбайъан халг дастанлары». Б., 1971.

2.              Я.Атакишийев. «Шимали Авропа вя тцрк гящряманлыг дастанларынын орта тиположи вя эенетик хцсусиййятляриня даир». Б., 2000.

3.              Н.Ибрагимов. «Арабский народный роман». М., 1984.

4.              Н.Щцсейнова. «Гядим тцрк гящряманлыг дастанларынын типолоэийасы». Б., 1996.

Резюме

                В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом общих сюжетов и тем героических азербайджанских и арабских дастанов. В ней также анализируются общие и отличительные термы этих дастанов и их алияние на развитие художественной литературы.

 

.


 

Мащиря  Щцсейнова

ЩЯСЯН МИРЗЯ ПОЕЗИЙАСЫНДА ТОПОНИМЛЯРИН СЯЪИЙЙЯВИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Бядии ядябиййат топонимляр цчцн тцкянмяз бир хязиня щесаб олунмалыдыр. Беля ки, бядии ядябиййат, о ъцмлядян, онун бир голу олан поезийа йцзлярля макро вя мик­­ротопонимляри йахшы мцщафизя едиб сахлайыр, ону ясрдян ясря, нясилдян-нясля ютцрмяк ишиндя бир нюв эцълц информасийавериъилик ролуну ойнайыр. «Бу аномастик ващидляр вастясиля тарих, ъоьрафийа, етнографийа, астрономийа, дил, ядябиййат, фолклор­­шцнаслыг вя саир бу кими фянляря аид бир чох эизли сирляр ачылыр, тарихимизя, йурдумуза мяхсус нечя-нечя архаикляшмиш сюзляр цзя чыхыр, айры-айры елм сащяляриня аид адларын, тер­­минлярин халг тяряфиндян дейилмиш формасы нясилдян –нясиля чатдырылыр» [1.с.423]. Бу мянада Азярбайъан поезийасынын диэяр эюркямли нцмайяндяляри кими Щясян Мирзя­нин дя поезийасында зянэин топономик лексикадан эениш шякилдя истифадя олунур.

                Хатырладаг ки, ермяниляр 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1992-ъи ил­­лярдя азярбайъанлылара гаршы ачыг шякилдя сойгырымы щяйата кечирмиш, Бакы, Шамахы, Гу­­ба гязаларында, Гарабаьда, Зянэязурда, Дяряляйяздя, Эюйчядя, Нахчыванда, Лянкя­­ранда, Хоъалыда вя диэяр йерлярдя ящалини кцтляви сурятдя гятля йетирмиш, йцз­­лярля кяндляр, мядяниййят обйектляри даьылмыш, милйонларла инсанлар юз дядя-баба йурд­­ларындан депортасийа олунмушдур. Азярбайъан торпаглары парчаланмыш, ермя­­ни­­ляр кцт­­ляви сурятдя доьма дядя-бабалырымыза мяхсус гядим йурдларымызда йерляш­­дирилмишдир. Баш вермиш бу тарихи щадисяляр шаирляримизин ясярляриндя заманын сясиня чеврилмишдир. Щясян Мирзя дя щяйатын ясас иътимаи-сийаси щадисяляриня биэаня галма­­мыш, яксиня шеирляриндя тарихи шяхсиййятлярин фяалиййятини, ермянилярин тюрятдикляри фаъя­­ляри, конкрет сящняляри реал, доьру-дцзэцн якс етдирмяйя чалышмышдыр. Шаирин шеирля­­рин­­дя ирили-хырдалы йер адлары, конкрет топонимляр онун гошмаларынын мязмуну иля сых шякилдя баьлыдыр.

                Щясян Мирзя поезийасында ады чякилян топонимляр мцхтялиф сяъиййяви хцсусий­­йятляря маликдир. Арашдырмаларымыз эюстярир ки, шаирин йарадыъылыьындакы топонимик ифадяляр тяряннцм сяъиййялидир. Мясялян; шаирин «Дяряляйяздя» гошмасындан бир бяндя диггят йетиряк:

                Щасардыр Зянэязур, Кялбяъяр, Эюйчя,

                Нахчыван, Шярурдцз, Веди, Яйриъя,

                Ачарды Аьманган, Аьры, Ялинъя.

                Бунлары шеиря дцз Дяряляйяздя [2.с.30]

                Эюрцндцйц кими, шаир бу бянди топонимик лексика цзяриндя гурараг, кичик бир контекст дахилиндя Зянэязур, Кялбяъяр, Эюйчя, Нахчыван, Шярурдцз, Веди, Яйриъя, Аьманган, Аьры, Ялинъя, Дяряляйяз кими гядим йурдларымызы эцълц тяряннцм етмишдир.

                Щясян Мирзя поезийасында топонимлярин ясас сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири информасийавериъиликдир «…дил ващидляринин семантик структуруну информасийа­­ве­­ри­­ъилик тяшкил едир. Чцнки мяна, анлам юзлцйцндя статик характердя олуб пассив мювгедя дайаныр. Йалныз цнсиййят вя тяфяккцр просесиндя щямин анлам, мяна актуаллашыр, нисбятян динамик характер кясб едир» [3.с.121-124].Топонимлярин семантик нцвясиндя актив информасийавериъилик мювъуд олур. Щясян Мирзянин «Дяряляйяздя» гошмасында «Гянд бюлян» топониминин информасийа йцкцня диггят йетиряк: Щямин гошмада шаирин беля бир мисрасы вар: «Гяндбюлян Нябидян галыб йадиэар» [2.с.31]. Эюркямли дилчи алим Щясян Мирзяйев «Гачаг Няби иля баьлы йаранмыш бир топоним- «Гянд бюлян» топоними щаггында» мягалясиндя йазыр ки, «Няби гянд бюлян» > «Гянд бюлян» адлы йер Дярялляйяз мащалында, индики Ермянистан ССР Йехегнадзор районунун тарихи абидялярля долу олан Яляйяз кянди яразисиндя йерляшир.

                Бу топоним Гачаг Нябинин Дяряляйяз мащалындан кечиб Араза доьру эедяркян олмуш бир щадися иля сых баьлы ямяля эялмишдир [4.с.300]. Мцяллифин сюзцэедян мягалясиндя топонимин информасийа йцкц беля ачыгланыр: Нябинин дястяси Арпа чайынын икинъи голу иля ирялиляйиб гаранлыг дцшяндя Говушуг кяндиня чатырлар. Гачаг Няби бурада казакларла дюйцшцр вя онлара галиб эялир. Няби бурада Щяъярля бирликдя бир бюйцк хуръун гянди бюлцб кянд ъамаатына пайлайыр. «Няби гянд бюлян», «Гянд бюлян» топоними беля йараныр. Бу топоним вя бунун ящатя етдийи ярази Дяряляйяз мащалында йашамыш ушагларын да дилиндя язбярлянир [4.с.302].

                Эюрцндцйц кими Щясян Мирзянин гошмасында да контекстуал шяраит юзлц­йцндя бу топонимля баьлы информасийаны артырмыш вя даща да эенишляндирмишдир.

                Щясян Мирзя бир сюз сяняткары кими топонимлярдян юз реал мягсядиня чат­маг мягамларында истифадя едир. Бу сяъиййяви хцсусиййят онун йарадыъылыьында фяр­ди, спе­­сифик характер дашыйыр. Шаирин гошмаларында ишлянян Дяряляйяз, Мурад­тяпя, Йазы йай­­лаьы, Чул, Яйриъя, Ъыьын дяряси, Арынъ, Гысырын даьы, Аъхар тяпяси,  Вере даьы, Ъа­­нычай, Эцлцдцз, Говушуг, Габахлы, Котанлы, Ъаны, Яляйяз, Щосдун, Саллы, Аькянд, Щор­­бадыг, Дямиртяпя, Галасер, Ялинин дашы, Эюйтяпя, Тякя­дон­дуран, Гырхбулаг, Тязякли, Бяйалы, Нахчыван, Тякяли, Дамбулаг, Эендяря, Гызыл­эцл, Гарагайа, Аь­­йарьан, Яли булаьы, Туршсу, Гойтул, Салсал, Йастыбулаг, Тах­тайурд, Ортайурд, Эур­­булаг, Мащудлу, Ъаъуглу, Эюйчя эюлц, Азярбайъан, Аьры даьы, Эядиквянк, Гачаг гайасы, Айымешяси, Яйригар, Щавамешяси, Вянэ, Нябиляр кими топонимляр актив ол­­маг­­ла бярабяр, юз ишляклийиня эюря фярди, спесифик сяъиййя дашыйыр.

                Беляликля, Щясян Мирзя поезийасындакы топонимик ващидляр онун гошма­­ла­рын­­да конкретлик йаратмыш, фикрин дягиг, образлы ифадя тярзини артырмыш вя йени иде­­йа мязмун чаларларыны сяъиййяляндирмишдир.

 

Ядябиййат

1.                                      Щ.Мирзяйев. Азярбайъан топонимляри вя шивя сюзляри. II ъилд, Бакы, 2006.

2.                                      Щ.Мирзя. Мян неъя унудум беля дярдими. Бакы, 2004.

3.                                      Г.Ворошил. Азярбайъан полетопонмляри антик гайнагларда. Азярбайъан аномастикасына даир конфрансын материаллары. Бакы, 1986.

4.                                      Щ.Мирзяйев. Гачаг Няби иля баьлы йаранмыш топоним- «Гянд бюлян» топоними щаггында. Азярбайъан аномастикасы проблемляри. II ъилд. Бакы- 1990.

 

Г.А.Карабаглы

СВЯЗНАЯ   РЕЧЬ  И  КРИТЕРИИ  РАЗВИТИЯ  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ


               


                Развитие связной речи – один из разделов работы по развитию речи студентов, изучающих русский язык. Смысл этой работы  в  обучении студентов связно выражать свои мысли  как в устной, так и в письменной форме. 

Просматривая методическую литературу, можно убедиться, что под термином "связная речь" закрепилось два значения. Под связной речью понимается процесс, деятельность говорящего или пишущего, последовательное изложение системы мыслей, знаний одним лицом.

Связной речью называют также продукт этой деятельности -  высказывание, которому присуще  наличие внутренней (смысловой) и внешней (языковой), конструктивной (структурной) связи отдельных его частей.

Какими данными о развитии связной речи располагает преподаватель?

Обычно отмечается, что развитие связной речи идет от диалога к монологу, от ситуативной речи, состоящей часто из отдельных, не связанных  друг с другом предложений, которые понятны в определенной ситуации, к контекстной речи. В последнем случае высказывание понятно вне ситуации, в которой оно произносилось.

В высказывании анализируется их содержательность, последовательность, речевое оформление. При этом опираются на  следующие критерии: 1) объем высказывания (он устанавливается путем подсчета слов и предложений); 2) словарное богатство высказывания (устанавливается по отношению  словарных единиц к общему количеству слов в высказывании); 3) количество смысловых единиц; 4) среднее количество слов в предложении; 5) количество ошибок.

Просматривая изложенные критерии, нетрудно заметить, что некоторые из них характеризуют отдельные стороны речи: развитие грамматического строя, овладение лексикой и др. Какие из этих или других критериев,  в каком их сочетании особенно важны для развития уровня связной речи студентов исследовано недостаточно.

Действующая программа предусматривает целенаправленное формирование умений, необходимых говорящему или пишущему для того, чтобы он смог построить текст оптимально возможного для него качества.  

Умения, которыми должны овладеть студенты, соотносятся с основными и связанными друг с другом этапами работы над самостоятельным текстом, процессом подготовки небольшого сочинения (например, при работе над свободной темой экзаменационных билетов) и процессом непосредственной работы над текстом.

Чтобы оценить практическое значение этих умений, нужно иметь в виду, что овладевая письменной речью, студенты овладевают новым средством общения. Они должны писать с ориентацией на восприятие читателя, должны научиться передавать читающему средствами письменной речи свои мысли и даже чувства.

Преподаватель должен решить для себя вопрос: чему надо учить студентов, имея в виду, прежде всего, связную устную речь?

Для успешной работы в этом плане первоначально надо определить последовательность обучения, т.е. обучение от простого к сложному. Конечно, необходимо учитывать и доступность темы, наличие нужных знаний у студентов.

 Исходя из того обстоятельства, что между устной и письменной формой речи (с лингвистической и психологической точки зрения) имеется много общего, в основу работы по развитию устной речи можно положить те умения, которые являются общими для устной и письменной связной речи. Умения эти следует конкретизировать применительно к устной речи, к специфическим задачам работы по развитию связной устной речи.

 Задача обучения свободной устной речи также требует особой работы: надо научить студентов пользоваться различными приемами подготовки к устным высказываниям, строить различные в композиционном плане устные высказывания.

                Общение говорящего или пишущего с читателем начинается с  заданной или найденной самостоятельно темы. Название темы помогает планировать высказывание, придает целенаправленность подготовке материала. Следовательно, следует выработать в студентах умения осмысливать объем содержания и границы темы сообщения, учить их подчинять свое изложение или сочинение основной мысли сообщения. Студенты должны уметь быстро и точно вычленить основную мысль сообщения и сосредоточить внимание на ее реализации.  

                Умение готовиться к устному высказыванию связано также с умением собирать и систематизировать материал. Благодаря этим умениям создается текст оптимального для студента качества. Развивается самостоятельность, активность студентов, причем качества эти все более усиливаются по мере того, как эти умения формируются.  

Конечно,  на первых порах студентам трудно будет в устной речи выразить свои мысли, наблюдения и впечатления четко и красиво. Поэтому при подготовке к устному или письменному сообщению нужна тактичная помощь преподавателя.    На помощь придут также следующие известные способы подготовки: составление плана, составление тезисов, произнесение будущего высказывания.

Организуя учебную работу по развитию связной речи, надо уделять достаточно внимания общим принципам развития речи. Какие общие критерии следует предъявить к речи, к чему надо стремиться, развивая речь?

                Думается, прежде всего, речь должна быть содержательной. Это требо­­ва­­ние будет выполнено, если говорящий (или пишущий) хорошо осознал то, о чем сообщает. Поэтому нужно постоянно добиваться полного понимания значения слов, слова – это предметы, явления, признаки действия. Есть два способа, помогающие осознать различные факты окружающего нас  мира. Первый из них – это способ наблюдения, при котором предметы и явления воздействуют на  нас непосредственно: мы их видим, слышим, т.е. ощущаем нашими органами чувств. Второй - способ восприятия нового посредством слова, которым это явление названо. В этом случае осознать понятие, названное словом необходимо при помощи толковых словарей, справочников и энциклопедий. Оба способа требуют активной мыслительной деятельности: вначале анализа, а затем обобщения фактов действительности.

Во-вторых, речь должна быть последовательной, т.е. логичной. Студент, передавая свои мысли в устной и особенно в письменной форме, должен научиться прислушиваться к собственной речи, быть внимательным и не пропускать нужных слов, связывать уже сказанное с последующим, не повторять одни и те же слова.

Следующий критерий – это точность речи. Это значит, что говорящий или пишущий должен выбирать для сообщения такие слова и сочетания слов, которые называют необходимые в данном случае понятия и признаки именно этих понятий. Передать содержание самыми подходящими для данного случая словами, уметь выбрать в разных случаях разные средства выражения – это значит сделать речь точной, правдиво изобразить то, о чем сообщается.

Далее, речь должна отвечать критериям выразительности. Это важное условие действенности любого высказывания, так как, передавая свои мысли говорящий в то же время старается как бы убедить собеседника или читателя, воздействовать на него.

Сюда относится обучение правильной и выразительной устной речи.  Под правильной речью понимается соблюдение литературных и  орфоэпических норм. Но и просто соблюдения норм недостаточно, чтобы сделать речь выразительной. Необходим тщательный отбор фактов, о которых сообщается, важна краткость изложения, темп речи, правильно сделанные смысловые акценты и т.п.

                Выразительность речи также зависит от умения использовать образные средства языка (эпитеты, метафоры, сравнения и.д.).

                Еще одним критерием является ясность и доступность устной речи. Говорим и пишем мы всегда с определенной целью – для кого-то и для чего-то. Поэтому необходимо учитывать возраст, уровень знаний, интересы того, к кому обращена эта речь. Все перечисленные средства в совокупности дают представление о литературной речи. Поэтому в работе по развитию речи необходимо реализовать все эти требования.

                Итак, развитая речь – это речь содержательная, логичная, точная, выразительная, ясная. Следовательно, цель работы по развитию русской речи заключается в том, чтобы научить навыкам и умению свободно выражать свои мысли и чувства, используя средства русского языка в разнообразных условиях общения.      


 

Sяrvяr  Шirinov

MЯNCЯ, SЯNCЯ, BIZCЯ......МODAL SЮZLЯR HAQQЫNDA

МЦLAHIZЯLЯR, TЯKLIFLЯR


    Mяlumdur ki, modal sюzlяr kюmяkчi nitq hыssяlяrindяn biridir. Azяrbaycan dilinя aid tяdris vяsaitlяrindя onun яn чox 7 mяna nюvц gюstяrilir:

  1. tяsdiq bildirяnlяr
  2. Gцman vя шцbhя bildirяnlяr
  3. Nяticя vя цmumilяшdirmя bildirяnlяr
  4. Fikrin mяnbяyini bildirяnlяr
  5. Sыra vя ardыcыllыq bildirяnlяr
  6. Ttяяssцf bildirяnlяr
  7. Bяnzяtmя vя ya mцqayisя bildirяnlяr

(bax Azяrbaycan dili abituriyentlяr цчцn dяrs vяsaiti Araz kursu Чaь юyrяtim nяшriyyatы 8ci nяшr)

     Azяrbaycan dilinя aid bцtцn dяrsliklяrdя “fikrin mяnbяyini bildirяnlяr” bюlgцsцnя mяncя, sяncя, bizcя, fikrimizcя vя s. modal sюzlяr daxil edilir. Lakin mяnя elя gяlir ki, hяmin sюzlяrя “fikrin mяnbяyini bildirmяk” adыnыn verilmяsi mцnasib deyil. Belя ki, modal sюzlяrin tяrifindя deyilir: “Danышanыn ifadя etdiyi fikrя mцnasibяtini bildirяn sюzlяrя modal sюzlяr deyilir”.

     Bяli, hяqiqяtяn dя, belяdir vя mяnя elя gяlir ki, “fikrя mцnasibяt bildirmяklя”, “fikrin mяnbяyini bildirmяk” arasыnda elя ciddi bir mяna fяrqi yoxdur. Mяgяr “fikrя mцnasibяt” dя “fikrin mяnbяyindяn” doьmurmu? Demяli, “fikrin mяnbя­yini bildirmяk” mяnasы modal sюzlяrin yalnыz mцяyyяn bir qrupuna , nюvцnя deyil, hamыsыna aid ola bilяr. Necя ki, “fikrя mцnasibяt bildirmяk” (yяni tяrifi) modal sюzlяrin hamыsыna, yяni bцtцn nюvlяrinя aiddir. Misallara mцraciяt edяk.

Яhmяd dedi:-Яlbяttя,sabah gцn чыxacaq.

Qasыm dedi:-Deyяsяn, sabah gцn чыxacaq.

Hяsяn dedi:-Mяncя, sabah gцn чыxacaq.

Mяgяr, hяr цч modal sюz mцяyyяn bir fikrin mяhsulu deyilmi, mцяyyяn bir fi­­kirdяn gяlmirmi? Yяni hяr цчц mцяyyяn bir fikrin mяnbяyini, яsasыnы bildirmir­mi? Halbuki dяrsliklяrdяki mюvcud bюlgц prinsipinя gюrя onlardan yalnыz цчцn­­cцsц, yяni mяncя modal sюzц fikrin mяnbяyini bildirяn modal sюz kimi gюtцrцlцr, qalanlarы yox.

    Mяgяr, gцman vя шцbhя bildirяn gюrцnцr, deyяsяn, nяticя, цmumilяшdirmя bildi­­rяn demяli, belяliklя, sыra vя ardыcыllыq bildirяn яvvяla, birincisi, ikincisi, tяяssцf bildirяn tяяssцf ki, heyif ki, яfsus ki, vя s. modal sюzlяr dя mцяyyяn bir insan fikriylя baьlы deyilmi? Yяni onlar da fikrin mяnbяyindяn , яsasыndan doьmurmu? Bяs elя isя mяncя, sяncя, bizcя, zяnnimcя vя s. modal sюzlяrini necя adlandыrmaq lazыmdыr? Bunu belя adlandыrsaq daha dцzgцn olar. “Haqqыnda danышыlan hadisя, яшya, яlamяt vя ya keyfiyyяtin hansы mяnbяyя istinadяn hяqiqяt olub-olmadыьыnы bildirяn modal sюzlяr (AZ. Dilinin qrammatikasы Azяrb. SSR EA nяшriyyatы, 1960 sяh. 309-311).

    Цmumiyyяtlя, Azяrbaycan SSR EA Nяsimi adыna dilчilik inistitunun “Mцasir Azяrbaycan dili” kitabыnda да (1980, ЫЫc , sяh 465) белядир.

    Aydыndыr ki, bu mяsяlя ara sюzlяrя dя aiddir. Yяni ara sюzlяrdя “fikrin mяnbя­­yini bildirmяk” ifadяsi yuxarыda qeyd etdiyim sяbяblяrя gюrя юzцnц doьrultmur. Hяmin ifadя ara sюzlяrin hamыsыna aid ola bildiyinя gюrя onu yalnыz ayrыca bir mя­na nюvцnя aid etmяk dцzgцn deyil. Onun яvяzinя yuxarыda gюstяrdiyim adlardan birini iчlяtmяk mяqsяdя uyьun olardы.

Ыstifadя olunmuш mяnbя

  1. Azяrbaycan dili abituriyentlяr цчцn dяrs vяsaiti
  2. Azяrbaycan dilinin qrammatikasы AZяrbaycan SSR EA nяшriyyatы,1960

Azяrbaycan SSR EA Nяsimi adыna Dilчilik inistutu 1980 ЫЫ cild.

 


 

 С.М.Сейидова

 «ДИЛИМИЗИН УЛУ СЯСИ – ДЯДЯ  ГОРГУД АБИДЯСИ»


            Билдийимиз кими ЙУНЕСКО  ХХЫ ясри «тящсил ясри» елан етмишдир. Айдын баша дцшцлцр ки,  ичярисиндя йашадыьымыз бу йцзилликдя тящсил, елм еля бир сявиййяйя чатмалыдыр ки, дцнйа халглары вя дювлятляри сийаси-щярби гцдрятиндян чох, интеллект юлкяси имиъи еля даща сивил миллят вя юлкя сайыла билсин. Бунун бир йцкц дя мцстягил Азярбайъан дювлятинин сабащы наминя чалышан елм адамларынын – о ъцмлядян дилчилярин пайына дцшцр.

                Бу эцнлярдя филолоэийа елмляри намизяди Елнаря Надир гызы Ялякбярованын эениш охуъу кцтлясинин мцзакирясиня тягдим етдийи «Дилимизин улу сяси – Дядя Горгуд абидяси»  монографийасы тягдирялайигдир. Йени няшр олунмуш бу ясяр эянъ мцяллифин узун мцддятли елми ахтарышларынын уьурлу нятиъяси кими йени мцддяларла зянэин олан бир ясярдир.

                Азярбайъан халгынын илк бюйцк ясяри олан «Китаби – Дядя Горгуд» дастаны еля  бир дярйадыр ки, ондан ня гядяр йазылса да, йеня дя йазылыр вя  йазылаъагдыр. Бу мющтяшям абидяни щяр дяфя охудугъа, йени бир шей  кяшф едирсян, йени бир шей тапырсан. Илляр ютдцкъя,  нясилляр дя-йишдикъя бу  гядим Дядя Горгуд  оьузнамяляри щаггында йени-йени ясярляр йаранаъаг.

                Эениш охуъу кцтлясиня тягдим олунан бу ясярдя тцрк дцнйасынын юлмяз абидяси, шифащи халг йарадыъылыьынын надир инъиляриндян олан  «Китаби – Дядя Горгуд» дилинин тарихи – линэвистик тядгиги вя  «Китаби – Дядя Горгуд»ун лцьят тяркибинин лексик – семантик тящлили верилир.

                Мцяллифин гейд  етдийи кими «Китаби – Дядя Горгуд» - Оьузнамялярин ян мющтяшями адландырылан щиссядя тцрколожи ядябиййатда «оьуз» етнониминин мяншяйи иля баьлы мцхтялиф фикирляря истинад едилир, неъя дейярляр, ипя – сапа дцзцлцр. Бу бюйцк сябр вя эярэин зящмят тяляб едир.

Мцяллифин фикринъя оьуз халгларынын мяняви, мядяни йцксялишинин эюстяриъиси олан «Китаби – Дядя Горгуд» дцнйа мигйасында танынан, даща эениш тядгиг олунан «Оьузнамя»дир.

Монографийанын биринъи фясли «Китаби – Дядя Горгуд» дилинин тарихи – линэвистик тядгигиня щяср олунмушдур.  Бурада дастанын цмуми филоложи тядгиги, фонетик вя грамматик хцсусиййятляри, сюз йарадыъылыьы, диалектоложи тядгиги иля баьлы мясяляляр арашдырылыр, мцхтялиф заманларда мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян сюйлянилмиш фикирляря мцнасибят билдирилир. Бязян дя юзцндян яввялки эюркямли горгудшцнасларла полемикайа эирир. Эянъ бир алимин елми билийи, тядгигатчылыг баъарыьы, йцксяк полемика мядяниййяти имкан верир ки, нятиъядя «Китаби – Дядя Горгуд» Оьузнамялярин ян мющтяшями йарансын.

Монографийанын икинъи фяслиндя  «Китаби – Дядя Горгуд»ун лцьят тяркибинин лексик-семантик тящлили апарылыр. Бурада мцяллиф  дастандакы сюзляри ядяби диля вя йа диалектляря мцнасибят бахымындан  цмумишляк сюзляря, ишляклийини гисмян итирмиш сюзляря, бязян ядяби дил, бязян дя диалектлярдя ишлянян сюзляря, диалектизмляря вя нящайят, кющнялмиш сюзляря айырыр.

Ясярин сонунда  «Китаби – Дядя Горгуд»ун лцьят тяркиби иля оьуз групу дилляринин лексикасынын мцгайисяли лцьяти верилмиш вя нящайят, тядгигатын нятиъяляри цмумиляшдирилмишдир.

Инанырыг ки, филолоэийа елмляри намизяди С.Ялякбярова нечя-нечя беля санбаллы китаблары иля бизи севиндиряъякдир..

 

Мамедова Р.Г.

О МЕСТЕ И ЗНАЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДЛОГОВ

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ГАБУСНАМЕ


Габуснаме, написанная Унсур-ал-Меали Кейкавус ибн-Искендер ибн-Ка­бус ибн-Вушмагир ибн-Зиаром, по мнению многих исследователей, и в частности, Мохаммеда Таги Бахара это: «Великий образец самых лучших сочинений и самых прекрасных произведений персидской прозы, и можно смело поставить Габуснаме в первый ряд высшей категории произведений по выразительности и ясности, а также совершенству и красоте среди персидских изданий».

Одной из интересных особенностей языка произведения является наличие большого количества устаревших слов, словосочетаний, а также их использование в значениях, отличных от значений используемых в современном персидском языке. Рассмотрим некоторые предлоги, использованные не в своем прямом значении:

چنین گوید جمع کننده ی کتاب پندها الامیر عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندربن قابوس بن وشمگیر مولی امیرالمؤمنین٬ با فرزند خویش گیلان شاه:

Так говорит составитель этой книги, эмир Унсур-ал-Мехали Кей-Кавус ибн-Искендер ибн-Кабус ибн-Вушмагир ибн-Зиар, клиент повелителя правоверных, сыну своему Гиланшаху.

В данном примере в место предлога به , как приводится и в словаре Ю.А.Рубинчика, где говорится, что предлог به используется: «при обозначении адресата употребляется с глаголом  گفتن   говорить», употреблен предлог با .        

 А в следующем примере предлог با  заменен предлогом به  :

اگر خواهی بآب روی باشی آزرم را پیشه کن.

Если хочешь иметь хорошую репутацию, будь честен.

В следующем предложении вместо предлога در использован предлог  به  :

و چنین شنودم که بدان روزگار که متوکل خلیفه بود ببغداد٬ ویرا بنده ای بود فتح نام

Слыхал я, что у Мутеваккиля был раб по имени Фатх (когда он был халифом в  Багдаде).

В следующем примере вместо предлога از используемого при сравнении употреблено که в качестве союза «чем». И предлог برای заменен его книжным вариантом از بهر , который в современном персидском языке не употребляется.

و بدان ای پسر که ایزد تعالی جهان را نه از بهر نیاز خویش آفرید و نه بر خیره آفرید چه بر موجب عدل آفرید٬ بیافرید بر موجب عدل و بیاراست بر موجب حکمت٬ چون دانست که هستی به که نیستی٬ کون به که فساد٬ زیادت به که نقصان٬ خوب به که زشت.

Знай, о сын, что бог всевышний сотворил мир по желанию своему. Сотворил он его не понапрасну, а сотворил и украсил по справедливости и мудрости, так как знал, что бытие лучше небытия, порядок лучше разрухи, избыток лучше недостатка, прекрасное лучше безобразного.

В нижеследующем предложении в значении предлога «для», «о», «относительно», «в отношении» употреблен предлог  به جای, который в современном персидском языке, обычно, используется в значении отыменного предлога «вместо, взамен».

اگر خواهی که رنج تو بجای مردمان ضایع نشود رنج مردمان بجای خویش ضایع مکن.

Если хочешь, чтобы твои труды для людей не пропали напрасно, смотри, чтобы труды людей для тебя напрасно не пропадали.

В следующем предложении вместо предлога در  употреблен предлог بر  :

چون من این سخن بگفتم امیر ابو السوار روی ترش کرد و سر بگردانید و { چند روز} با من { نه } برآن حال بود که پیش از آن بوده بود.

Когда я сказал эти слова, эмир Абу-е-Сувар нахмурился, покачал головой и несколько дней был ко мне не таким, каким был до того.

 В произведении Габуснаме также использовано большое количество устаревших предлогов неиспользуемых ныне. Один из наиболее широко используемых устаревших предлогов это اندر вместо در  .

Например:

این فتح را خواست که شناو کردن بیاموزد. ملاحان را آوردند و او را اندر دجله شناو می آموختند. یک روز تنها بی اوستادان بشناو رفت و اندر آب جست و آب تیز همی آمد فتح را بگردانید.

Этот Фатх захотел научиться плавать. Привели корабельщиков и стали его учить плавать в Тигре.

Как-то раз тайком от учителя пошел он на Тигр и прыгнул в воду, а вода шла очень сильно. Фатха закружило.

В следующем примере употреблен устаревший сложный предлог:

در خانه ی سلمان ویرا بر منظره ای بنشاندند و سلمان ببر او بنشست.

В доме Салмана посадили ее на вышку. Салман сидел около нее.

А в нижеследующем примере вместо сложных предлоговاز روی              به или حکم               использован простой предлог                              : از

پس چون از خرد نگری چندان حرمت و شفقت و آرزو که روزی خوار را بر نعمت و روزیت واجب کند که حق راه نمای خویش بشناسد و روزی ده خویش را منت دارد و فرشتگان او را حق شناس باشد.

Получающим пропитание он на основании пропитания и блага сделал обязательным признавать право своих водителей и чувствовать признательность к своему подателю пропитания и признавать правоту его посланников.

Тема предлогов интересна и актуальна, как в классическом персидском языке, так и в современном. Здесь мы привели лишь некоторые примеры употребления предлогов в Габуснаме, и указали на места и значения их использования в современном персидском языке. Как пишет в своей статье Ф.Зульфугарова: «Оттенки значений выражаемые предлогами разнообразны и многогранны, и поэтому требуют детального и всестороннего исследования».

Хцлася

Мягалядя XI ясрдя ямир Цнсцрцлмяали Кейкавус ибн Искяндяр ибн Габус ибн Вяшмэир ибн Зийар тяряфиндян йазылан «Габуснамя» ясяриндя ишлянян бязи гошмаларын мяна вя ишлянмя мягамлары тящлил олунур.

Литература

1.               کتاب ماه تاریخ و جغرافیا / مرداد و شهریور ماه ١٣٨١

2.               Бертельс Е.Э. «Кабус-намэ». Москва, 1958.

3.               Зульфугарова Ф.И. Предлоги в персидском языке и выражаемые ими отношения. Ученые записки, Баку, 1974.

4.               Рубинчик Ю.А. Персидско-русский словарь. Москва, 1983.

5.               Юсефи Г. «Габуснаме», Тегеран, 1378.


D.Süleymanov

ƏRƏB ƏDƏBI DILINDƏ SAYLARIN BƏZI IŞLƏDILMƏ XÜSUSIYYƏTLƏRI


Məlum olduyğu kimi ərəb ədəbi dilində saylar istər növ (kəmiyyət, sıra, kəsr, qat və qeyri-müəyyən), istər quruluş (sadə, düzəltmə, tərkibi və mürəkkəb), istərsə də sayılan isimlə işlədilmə xüsusiyyətlərinə görə (dörd qismə bölünməsi) maraqlı bir nitq hissəsi olmaqla bərabər, həm də mürəkkəb xarakterli leksik-semantik bir kateqoriyadır. Sayların mürəkkəbliyini görkəmli orta əsr dilçisi İbn Cinni özünün məşhur ifadəsi ilə təsbit etmişdir. O yazırdı ki, “Lə tuqahhiruni fi-n-nəhvi illə tafasilu-l-adədi” (Məni qrammatikada sayların təfsilatından başqa heç nə narahat etmir).

Ərəb ədəbi dilində ad qruplu sözlərə aid edilən sayların strukturu və semantik növləri, onların sayılan isimlərlə münasibəti, yəni onlara qarşı yönəldilən tələbləri qrammatika kitablarında bütövlüklə əhatə olunmuşdur. Bununla belə sayların işlədilməsində elə məqamlar vardır ki, onların izahını heç bir kitabda tapmaq mümkün deyil. Biz bu məqamların bir neçəsini qeyd etmək istərdik:

1. Məlum olduğu kimi ərəb dilində bir qrup düzəltmə saylar (onluqlar) vardır ki, onlar təklik bildirən saylardan kishi cinsli isimlərin düzgün cəm şəkilçisi olan ُون -  şəkilçisi vasitəsilə düzəlir.

       (Əlliخمسون-(                                                                (Beşخمس-(

            

( Yetmişسبعون(                                                                 (Yeddiسبع(        

   (Doxsanتسعون(                                                           (Doqquzتسع(

Lakin unutmaq olmaz ki, bu təkliklər qadın cinsli isimlərin də düzgün cəminin  düzəlməsinə xidmət edən –َ ات şəkilçisi də qəbul edir.

خمس                                                                 خمسات          

ستّ                                                                   ستّات             

عشر                                                                  عشرات           

Bu şəkilçi qəbul etmiş sayların tərcüməsi həmin sayın işləndiyi kontekstdən asılı olur.

خلال يوم واحد اشتريت عشرات من الكتب                                                                                

“Bir gün ərzində onlarla kitab aldım.”

ان الرزمة التى اسلمت من المصرف كانت مملوعة باعشرات

“Bankdan aldığım (pul) paçkası onluqlarla dolu idi.”

Bu iki misaldan göründüyü kimi   عشرات sözü bəzən onlar, bəzən də onluqlar kimi tərcümə oluna bilər. ثلاث خمسات  və ya   خمس سبعات   (üç beşlik, beş yedildik) kimi birləşmələrdə beşlik, yeddilik kimi  tərcümə olunur.

Maraqlı burasıdır ki, bu şəkilçilər təkcə təkliklərə deyil, onluqlara da əlavə oluna bilər. Bu zaman –ُ و ن şəkilçisi qəbul etmiş təklik, məs:   خمسون-yiyəlik halda olur ( خمسين) və şəkilçi ona əlavə olunur.خمسينات  Bu növ sözlərin tərcüməsi ”əllinci illər”şəklində olur.

ثلاث – ثلاثون – ثلاثين – ثلاثين – ثلاثينات                              

ستّ – ستّون – ستّين – ثتّينات                                               

تسع – تسعون – تسعين – تسعينات                                        

Qadın cinsli isimlərin düzgün cəminin şəkilçisini qəbul edən onluqların başqa bir variantı da vardır. Belə ki,-َ ات   şəkilçisi bilavasitə onluğa əlavə edilmir. Onluq əvvəlcə nisbi sifət şəkilçisi olan –ِيٌّ şəkilçisini qəbul edir. Sonra cəm şəkilçisi qəbul edir.

خمس – خمسون – خمسين – خمسينيّ – خمسينيّات                                                      

خمسينيّات  sözünün tərcüməsi elə   خمسينات  tərcüməsi kimi olur, yəni “əllinci illər”.

2. Sayların saatların ifadəsində istifadə olunması:

Məlumdur ki, ərəb dilində saatların ifadəsində sıra saylarından və  و   bağlayıcısı ilə الاّ   ədatından istifadə edilir:

Saat 6-nın yarısı الساعة الخامسة و النصف                                                                     

 

9-a 15 dəqiqə qalmış الساعة الناسعة الاربعا                                                                    

Bununla yanaşı qrammatik izahlarda qeyd olunmayan lakin müdafiə nazirliyinin xətti ilə hazırlanmış tədbirlər sənədlərində rəsmi şəkildə işlədilən bir üsul da vardır. Bu üsul saatların ifadəsində kəmiyyət saylarından istifadə üsuludur.Məsələn:

Gecə saat 12-ə 15 dəqiqə qalıb əvəzinə saat 23:45 –dir deyilir:

ساعة الفين و ثلاثمئة و خمس عشرة                                                                           

Yaxud saat 4-ün yarısıdır əvəzinə deyirlər.

ساعة ثلاث و نصف

  Ərəb dilində sayın bu cür ifadə edilməsi bir növ bizdə işlənən 23:15 və yaxud 15:30 –a bənzəyir və ola bilsin ki, ləhcənin təsiri ilə yaranmışdır.

Nəticə etibarı ilə demək mümkündür ki, ərəb ədəbi dilində saylar çox geniş bir mövzudur və bu mövzuda illərdən bəri bir çox dilçi alimlər fikir və rəy irəli  sürmüş, hələ də bu məsələ alimlər tərəfindən tədqiq olunmaqdadır.

 


Казизаде  Д.А., Расулова  Г.М.

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ

СЕКТОРЕ ВУЗОВ


            Одной из главных проблем методики изучения русского языка в вузе является учет специальности студентов на занятиях русского языка в  азербайджанском секторе.  Изучение русского языка в  неязыковом вузе является важным условием освоения будущей специальности, повышения профессиональных возможностей обучающихся.

Важным условием интенсификации учебного процесса является целенаправленное обучение языку специальности, в  программу обучения необходимо включить материал, раскрывающий специфику содержания изучаемой науки и  разработать определенную систему обучения студентов русскому  языку.

Работа преподавателя по обучению студентов азербайджанского сектора русскому  языку  будет  тогда  иметь положительный результат, когда берется не случайный, а специально отобранный и  последовательно расположенный материал. Для этого требуется определение языкового материала, специальной лексики, учебных текстов, разработанных на основе лингвистического описания исследуемого  материала.

В методической литературе отмечается, что путем лингвостатистического анализа учебников и учебных пособий по специальности студентов, учитывая необходимость слова, частотность его употребления, тематичность, словообразовательные ценности и их сочетаемость, производится отбор лексики, и составляются лексические минимумы.

Для усвоения  студентами  специальной  лексики необходимо исходить из проверенных на практике обще дидактических и методических принципов   /системности,  научности, последовательности/  в обучении, творческой активности и  доступности, связи теории с  практикой, наглядности, сознательности, прочности усвоения индивидуального подхода к обучающимся, а также  взаимосвязанного изучения различных уровней структуры языка.

Чтобы студенты азербайджанского сектора неязыкового вуза приобрели прочные автоматизированные навыки использования в речи специальной лексики, их надо обучать целостному восприятию текста по специальности, грамматическим, синтаксическим, лексическим особенностям научного стиля речи. Для этой цели необходимо подобрать тексты, учебные пособия, словари-минимумы с  учетом особенностей специальной лексики и  трудностей ее усвоения студентами-азербайджанцами.

Методическая работа по обучению студентов второму языку с учетом специальности является актуальной и в  настоящее время.

Задача преподавателя русского языка – помочь студентам быстрее включиться в учебный процесс, научиться общаться на темы специальности, воспринимать устную научную речь, читать учебную книгу по специальности на русском языке. Источником обучения должны служить тексты из учебников и  учебных пособий, книг, предназначенных для подготовки профессиональных кадров. Такие тексты позволяют наблюдать характерные особенности научной речи, строить правильные высказывания с опорой на синтаксические модели, эффективно вводить в речь студентов терминологию по специальности.

Формирование и развитие речевых умений и навыков происходит через текст  /диалогический, монологический/, важнейшая особенность которого сводится к следующему: языковой материал, представленный в нем, выступает или в качестве предмета для изучения, или как средство для раскрытия заключенной в нем информации.

Целевая или прагматическая установка в тексте ставится в зависимость от следующих факторов: этап обучения, возрастной состав обучаемых, необходимость формирования конкретных речевых умений и  навыков.

Для обогащения словарного запаса студентов специальной лексикой, надо учитывать исходный уровень их лингвистической подготовки, преемственность в обучении языку, учитывая логику процесса овладения языком, вводить новый лексический материал.

Все это соответствует современным требованиям интенсификации учебного процесса,  определяет возможность использовать текст по специальности  в  качестве  основного  материала для активизации специальной лексики в русской речи  студентов-азерайджанцев с первых дней занятий в вузе и раннему включению студентов в сферу их профессиональной деятельности.

Студенты национальных групп неязыковых вузов изучают русский язык в течение одного года, т.е. в тот период, когда они мало нуждаются в терминологии, в узкоспециальных терминах, непосредственно связанных с их будущей специальностью. Знание общенаучной и  профильной лексики, усвоенной в процессе изучения общенаучных дисциплин, обеспечивает в дальнейшем, на старших курсах, понимание учебных предметов по специальности.

Итак, особенности курса русского языка в национальных группах неязыковых вузов, а именно: обучение языку как средству познания специальности, сжатые сроки обучения, новая, особая организация обучения, увеличение объема речевой деятельности на русском языке, четкая практическая направленность обучения -  предъявляют серьезные требования к содержанию обучения русскому  языку, приводят к необходимости целенаправленного отбора учебного материала из сферы научной речи.

 

Список использованной литературы:

1.                 Митрофанова О.Д.   Научный стиль речи, проблемы обучения. М., 1985.

2.                 Гальнерин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.

3.                 Мирзоев С.С. К проблеме обучения активной коммуникации на русском языке в азербайджанской аудитории.  // Русский язык и литература в Азербайджане, 2004, №3, с.43.

 

Хцлася

Мягалядя Али мяктяблярин Азярбайъан бюлмясинин рус дили дярсляриндя ихтисас цзря мятнлярин иш методикасы арашдырылмышдыр.

Мцяллиф гейд едир ки, бу мювзу индики заманда да актуалдыр.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

.

 

Hosted by uCoz